ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bullet👨‍👩‍👧‍👦คณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bullet🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน
bullet👩‍⚕️การแต่งกาย น.ร.
bullet🎀วิสัยทัศน์
bullet🚙แผนที่
bullet👩‍❤️‍👩ศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bullet💌สมัครรับข่าวสาร
bullet🥇สนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bullet👩‍🏫Work with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     🏡ประวัติ /สถานที่บริเวณโรงเรียน

  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 

     โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่  2 ซอยบางขุนเทียน 12 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่จำนวน 10 ไร่ เจ้าของและผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ สก. ประพันธ์ ม่วงศิริ เริ่มดำเนินการก่อ สร้างในปี พ.ศ. 2532   จำนวน 1 อาคารเรียน โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล เมื่อ ปี พ.ศ. 2533 จำนวน 152 คน   ต่อจากนั้นได้เปิดขยายชั้นเรียนในระดับประถม ศึกษา โดยเริ่มระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2535 และทำการเปิดขยายชั้นเรียนปีละ 1 ระดับชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยทำการเรียนการสอนในอาคารประถมศึกษา 2 อาคาร 

    โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามแนวนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) พร้อมด้วยแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหมวดวิชาต่าง ๆ รวมถึงการเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามเป้าหมายพร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษที่ สอดคล้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา 
    ปัจจุบันนับตั้งแต่ได้มีการปฏิรูปการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรปฐมวัย  พุทธสักราช  2546  อีกทั้งมีการจัดทำโครงการเรียนการสอนร่วมระหว่างเด็กพิเศษและเด็กปกติและการ จัดเตรียมประเมินการประกัน คุณภาพโรงเรียนโดยการจัดระบบบุคลากรครูเข้ารับ ผิดชอบ 
     โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเจริญ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนได้ใช้พื้นที่ บริเวณสถานศึกษาอย่างมีคุณค่าที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะ เป็นกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมเสริม รวมถึงหลักสูตรนอกสถานที่ เช่น การ ทัศนศึกษา การเข้าค่าย การเข้าร่วมประกวดการแข่งขันต่างๆ โรงเรียนได้จัด กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับ การอบรม คุณธรรม จริยธรรม ตามเป้ามายพร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับ ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา
   
 เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารทั้งหมด 5 อาคาร แยกได้ดังนี้
         อาคาร  1   อาคารอนุบาล  
 เป็นอาคาร 3 ชั้น สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
ใน ปี พ.ศ. 2532 ได้ก่อสร้างอาคารอนุบาลจำนวน 1 อาคารพร้อมสนามเด็กเล่น โดยเริ่มเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล
 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2533 
  
 
 
สนามเด็กเล่นอาคารอนุบาล

 

 

อาคาร 2 
เป็นอาคาร 4  ชั้นสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 3  - นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1- 3
ในปี พ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้างเพิ่มอาคารเรียนขึ้นมาอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับนักเรียนที่ จบในระดับชั้นอนุบาล 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6   ในปี พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มอาคารเรียนอีก 1 อาคาร เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่ม ขึ้นและมีการเพิ่มห้องเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ นักเรียน    

ใน ปี พ.ศ. 2548 ได้มีการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อการประกอบกิจกรรม ต่างๆ ภายในโรงเรียนบริเวณหน้าอาคาร 3 เพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำ กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารประพันธ์ศิริกับ อาคาร 2 เพื่อให้เกิดความร่มเย็น พร้อมทั้งสนามมีการปรับปรุง โดยยกให้สูง จากเดิมเพื่อป้องกันการขังของน้ำเวลาฝนตก

    
   อาคาร 3 

 เป็นอาคาร 6 ชั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

 
 

  อาคาร 4 

อาคารสระว่ายน้ำ เป็นอาคารส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ ประกอบด้วยสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน สระเด็กขนาดใหญ่ ห้องเรียนบัลเล่ย์และห้องออกกำลังกาย

   

  โรงอาหาร 1 และ โรงอาหาร 2

  อาคาร 5 

อาคารประพันธ์ศิริ เป็นอาคารห้องสมุดและห้องประชุมขนาดย่อย 
 ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1 อาคาร เป็น อาคาร 2 ชั้น ภายในอาคารประกอบด้วยห้องปะชุมขนาดย่อย และห้องสมุดซึ่งย้ายมา จากชั้น 1 อาคาร 2 ชื่ออาคาร “ประพันธ์ศิริ” โดยชื่อได้มาจากการประกวดการตั้งชื่อของนัก เรียนในสาระภาษาไทย เริ่มเปิดเป็นทางการในวันที่ 30 ธันวาคม 2547             

   
  
   
    แผนที่ตั้งโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา → ดาวน์โหลดแผนที่โรงเรียน

 
 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา