ReadyPlanet.com
dot
dot
ท่านกำนันประพันธ์    ม่วงศิริ เจ้าของ/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
Facebook โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot


     

   เอกสารโบรชัวร์ (Brochure) โรงเรียน

       คลิกแผ่นที่ 1               ลิกแผ่นที่ 2 

  ประวัติ

  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 

     โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่  2 ซอยบางขุนเทียน 12 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่จำนวน 10 ไร่ เจ้าของและผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ สก. ประพันธ์ ม่วงศิริ เริ่มดำเนินการก่อ สร้างในปี พ.ศ. 2532   จำนวน 1 อาคารเรียน โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล เมื่อ ปี พ.ศ. 2533 จำนวน 152 คน   ต่อจากนั้นได้เปิดขยายชั้นเรียนในระดับประถม ศึกษา โดยเริ่มระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2535 และทำการเปิดขยายชั้นเรียนปีละ 1 ระดับชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยทำการเรียนการสอนในอาคารประถมศึกษา 2 อาคาร 

    โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามแนวนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) พร้อมด้วยแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหมวดวิชาต่าง ๆ รวมถึงการเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามเป้าหมายพร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษที่ สอดคล้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา 
    ปัจจุบันนับตั้งแต่ได้มีการปฏิรูปการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรปฐมวัย  พุทธสักราช  2546  อีกทั้งมีการจัดทำโครงการเรียนการสอนร่วมระหว่างเด็กพิเศษและเด็กปกติและการ จัดเตรียมประเมินการประกัน คุณภาพโรงเรียนโดยการจัดระบบบุคลากรครูเข้ารับ ผิดชอบ 
     โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเจริญ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนได้ใช้พื้นที่ บริเวณสถานศึกษาอย่างมีคุณค่าที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะ เป็นกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมเสริม รวมถึงหลักสูตรนอกสถานที่ เช่น การ ทัศนศึกษา การเข้าค่าย การเข้าร่วมประกวดการแข่งขันต่างๆ โรงเรียนได้จัด กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับ การอบรม คุณธรรม จริยธรรม ตามเป้ามายพร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับ ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา
 
 
      ปัจจุบันโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา ได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการสอน โดยมี 
นางสุดาวรรณ      ม่วงศิริ           ตำแหน่ง   ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  

นางสาวสุมุกดา    ม่วงศิริ           ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ

นางสาวสุปาณี     ผลศรัทธา      ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการ 

นางสายใจ           เถื่อนสว่าง     ตำแหน่ง   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 

เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารทั้งหมด 5 อาคาร แยกได้ดังนี้

         อาคาร 1  อาคารอนุบาล เป็นอาคาร 3 ชั้น สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2
 
 

    

 

อาคาร 2 อาคารอนุบาล/ประถมต้นเป็นอาคาร 4 ชั้นสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล3 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1- 3
        
 อาคาร 3 อาคารประถมศึกษาตอนปลาย เป็นอาคาร 6 ชั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   
  

  อาคาร 4  อาคารสระว่ายน้ำ เป็นอาคารส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ ประกอบด้วยสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน สระเด็กขนาดใหญ่ ห้อง เรียนบัลเล่ย์และห้องออกกำลังกาย

     

   อาคาร 5  อาคารประพันธ์ศิริ เป็นอาคารห้องสมุดและห้องประชุม 
           

    
      ประวัติความเป็นมาของอาคารแต่ละอาคารที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่แต่ละปี เพื่อ เป็นการยืนยันการพัฒนาของโรงเรียนศิรินุสรณ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนได้เพียงพอต่อความต้องการ ประวัติของการ สร้างอาคารแต่ละอาคารมีดังต่อไปนี้  
      ใน ปี พ.ศ. 2532 ได้ก่อสร้างอาคารอนุบาลจำนวน 1 อาคารพร้อมสนามเด็กเล่น โดยเริ่มเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ในปีการศึกษา พ.ศ. 2533 มี นักเรียนจำนวน 152 คน

      ในปี พ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้างเพิ่มอาคารเรียนขึ้นมาอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับนักเรียนที่ จบในระดับชั้นอนุบาล 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6   ในปี พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มอาคารเรียนอีก 1 อาคาร เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่ม ขึ้นและมีการเพิ่มห้องเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ นักเรียน

       ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1 อาคาร เป็น อาคาร 2 ชั้น ภายในอาคารประกอบด้วยห้องปะชุมขนาดย่อย และห้องสมุดซึ่งย้ายมา จากชั้น 1 อาคาร 2 ชื่ออาคาร “ประพันธ์ศิริ” โดยชื่อได้มาจากการประกวดการตั้งชื่อของนัก เรียนในสาระภาษาไทย เริ่มเปิดเป็นทางการในวันที่ 30 ธันวาคม 2547  

        ใน ปี พ.ศ. 2548 ได้มีการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อการประกอบกิจกรรม ต่างๆ ภายในโรงเรียนบริเวณหน้าอาคาร 3 เพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำ กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารประพันธ์ศิริกับ อาคาร 2 เพื่อให้เกิดความร่มเย็น พร้อมทั้งสนามมีการปรับปรุง โดยยกให้สูง จากเดิมเพื่อป้องกันการขังของน้ำเวลาฝนตก

 

 

  แผนที่ตั้งโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา → sn.map.pdf

 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.