ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหาร
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
แนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
นานาสาระ [ na na sa ra ]
dot
bulletกระทรวงเทคโนโลยี ฯ
bulletนานาสาระ กับ เด็กดีดอทคอม
dot
ภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
dot
QR  Code โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
dot
Link เว็บการศึกษา
dot


  

                                                                         
เพิ่มเพื่อนวิสัยทัศน์

       การจัดการศึกษาของโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา ได้ศึกษาสภาพปัญหา เพื่อสร้าง จุดเด่น จุดที่พัฒนา เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการ ส่วนภายนอกได้รับโอกาส หรือมีอุปสรรค ตามเทคนิค SWOT Analysis เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และนำข้อความวิสัยทัศน์สร้างพันธกิจและเป้าหมายเพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ

       วิสัยทัศน์ ( Vision ) โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ ดำรงตนบนพื้นฐานของคุณธรรม ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถเป็นสากล

       พันธกิจ     

           ๑.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการทำงานและใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลงาน

             ๒. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

             ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

             ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสามารถใช้เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ๕. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง     

 

สีประจำของโรงเรียน      " สี  ชมพู- ฟ้า "

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ♦   " ดอกเข็ม "

ปรัชญา  ♦  "ความรู้     คู่    คุณธรรม"

คำขวั  ♦

        ร่าเริงแจ่มใส     ปัญญาว่องไว  

 มีระเบียบวินัย      พลานามัยสมบูรณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 มารยาทงดงาม  สืบสานความเป็นไทย  เห็นได้ที่   ศ.ร.ว.    

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

       ส่งเสริมกิจกรรม      ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  บรรยากาศน่าเรียนรู้    คุณครูเอาใจใส่   

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.