ReadyPlanet.com
dot
dot
การบริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
เมนูแนะนำโรงเรียน.
dot
bulletประวัติ
bulletการแต่งกาย น.ร.
bulletวิสัยทัศน์
bulletแผนที่
bulletศิษย์เก่า ศ.ร.ว.ลงทะเบียน
bulletสมัครรับข่าวสาร
bulletสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียน
bulletWork with us
dot
Link เว็บไซต์น่าสนใจ
dot


                                                   


วิสัยทัศน์

       การจัดการศึกษาของโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา ได้ศึกษาสภาพปัญหา เพื่อสร้าง จุดเด่น จุดที่พัฒนา เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการ ส่วนภายนอกได้รับโอกาส หรือมีอุปสรรค ตามเทคนิค SWOT Analysis เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และนำข้อความวิสัยทัศน์สร้างพันธกิจและเป้าหมายเพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ

       วิสัยทัศน์ ( Vision ) โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ ดำรงตนบนพื้นฐานของคุณธรรม ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถเป็นสากล

       พันธกิจ     

           ๑.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการทำงานและใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลงาน

             ๒. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

             ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

             ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสามารถใช้เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ๕. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง     

 

สีประจำของโรงเรียน      " สี  ชมพู- ฟ้า "

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ♦   " ดอกเข็ม "

ปรัชญา  ♦  "ความรู้     คู่    คุณธรรม"

คำขวั  ♦

        ร่าเริงแจ่มใส     ปัญญาว่องไว  

 มีระเบียบวินัย      พลานามัยสมบูรณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 มารยาทงดงาม  สืบสานความเป็นไทย  เห็นได้ที่   ศ.ร.ว.    

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

       ส่งเสริมกิจกรรม      ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  บรรยากาศน่าเรียนรู้    คุณครูเอาใจใส่   

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.